Algemene Voorwaarden, per 21 augustus 2008

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden lezen van Beemsterboer Software, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30216247.

Artikel 1: Definities

BeemSoft
De eenmanszaak Beemsterboer Software.
Dienst(en)
Het leveren van een software product, aanbieden van webapplicaties, of uitvoeren van gerelateerde werkzaamheden.
ISP
Internet Service Provider
Iteratie
Een kort ontwikkeltraject waarin een afgebakend stuk functionaliteit wordt gerealiseerd.
Klant
De partij waarmee BeemSoft een Overeenkomst heeft afgesloten of die daartoe een aanvraag indient.
Offerte
Een aanbod van BeemSoft voor de levering van Dienst(en).
Overeenkomst
De overeenkomst tussen BeemSoft en de Klant op grond waarvan BeemSoft de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan per gewone post of email, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.
Backup
Een bestand met alle opgeslagen gegevens van de Klant.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Klant van een Offerte.

Artikel 3: Werkzaamheden

 1. Uit te voeren werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een Iteratie document. Ook worden vooraf functionele testen beschreven, waarmee het succes van een Iteratie bepaald kan worden.
 2. Werkzaamheden worden pas gestart indien het Iteratie document schriftelijk akkoord is bevonden door zowel BeemSoft als de Klant.
 3. Werkzaamheden worden bij BeemSoft uitgevoerd, met apparatuur van BeemSoft.
 4. Indien werkzaamheden uitgevoerd moeten worden die buiten de werkzaamheden voor een Iteratie vallen, dan zal hiervoor een uurtarief gehanteerd worden.

Artikel 4: Prijs en Betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. BeemSoft heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de Klant bekend gemaakt. De Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 3. Indien een Iteratie met succes is afgerond, zal per e-mail een factuur gestuurd worden. De betalingstermijn voor de factuur is dertig dagen.
 4. Het succes van een Iteratie wordt enkel en alleen bepaald door het slagen van de vooraf beschreven functionele testen.

Artikel 5: Hosting

 1. Alleen webapplicaties die door BeemSoft ontwikkeld zijn, komen in aanmerking voor hosting door BeemSoft.
 2. BeemSoft geeft geen enkele garantie over de beschikbaarheid van webapplicaties.
 3. Indien de Klant een eigen domeinnaam wenst te gebruiken voor haar webapplicatie, dan dient de Klant deze zelf bij haar eigen ISP aan te vragen.
 4. Webapplicaties van BeemSoft die door BeemSoft gehost worden, krijgen een logo van BeemSoft met een link naar de Website van BeemSoft.
 5. De webserver van BeemSoft is niet alleen ingericht voor de webapplicatie van de Klant, maar ook voor andere webapplicaties.
 6. Indien de webapplicatie van de Klant teveel internetverkeer genereerd, zal de webapplicatie verhuist moeten worden naar een externe hosting partij. Hierover zal BeemSoft de Klant informeren.

Artikel 6: Eigendom

 1. De voor de Klant ontwikkelde software is eigendom van BeemSoft.
 2. BeemSoft maakt alleen gebruik van Open Source Software.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst of het in eigen beheer nemen van de webapplicatie door de Klant, heeft de Klant recht op de volledige broncode van de webapplicatie. De intellectuele eigendomsrechten blijven echter bij BeemSoft.

Artikel 7: Ondersteuning

 1. Indien de Klant zelf de door BeemSoft ontwikkelde software in beheer wil nemen, dan biedt BeemSoft daar ondersteuning voor tegen uurtarief.

Artikel 8: Beveiliging, privacy

 1. BeemSoft voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. BeemSoft zal zorgdragen voor passende technische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 9: Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het uitvoeren van een enkele Iteratie duurt maximaal twee weken.
 3. De opzegtermijn voor beide partijen bedraagt één maand.
 4. Een gratis Dienst kan, na schriftelijke kennisgeving, door BeemSoft worden beëindigd. BeemSoft is in geen geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende het verloren gaan van informatie en/of data als gevolg van de beëindiging van de Dienst op grond van dit artikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. BeemSoft is niet aansprakelijk voor schade door fouten in de gebruikte Open Source Software.
 2. Indien BeemSoft uw webapplicatie host, is BeemSoft niet aansprakelijk voor schade door het verlies van data. BeemSoft kan regelmatig een Backup aan de Klant sturen.
 3. BeemSoft is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover de Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
 4. BeemSoft is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.

Artikel 11: Overmacht

 1. In geval van overmacht, vervalt de verplichting van BeemSoft tot nakoming van de Overeenkomst. BeemSoft is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht.
 2. Gevallen van overmacht kunnen zijn tekortkomingen in de nakoming door BeemSoft als gevolg van uitval van stroomvoorziening aan zijn zijde en tekortkomingen in het netwerk van een derde.
 3. Wanneer BeemSoft wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel BeemSoft als de Klant bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 12: Wijziging van de voorwaarden

 1. BeemSoft behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13: Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.